استاندارد API(American Petroleum Institute)

انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است.

این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و … در موضوعات اکتشاف، تولید، پالایش، ایمنی، بازاریابی و … سعی در بهبود و افزایش کیفت کاری و علمی و اصولی تر شدن فعالیت ها در زمینه های مذکور را دارد.
در این سازمان کمیته ها و گروه های فراوانی متشکل از متخصصان علمی و صنعتی مشغول تهیه و ارائه استاندارد API هستند.

پاسخ بدهید