شیرهای پروانه ای

شیر پروانه ای ویفری Centric
شیر پروانه ای ویفری Eccentric
شیر پروانه ای لاگ Centric
شیر پروانه ای لاگ Eccentric
شیر پروانه ای دابل فلنج Centric
شیر پروانه ای دابل فلنج Eccentric