نایف گیت ولو

شیر گیوتینی ویفری
شیر گیوتینی ویفری اسلیودار
شیر گیوتینی لاگ
شیر گیوتینی لاگ اسلیودار
شیر گیوتینی دابل فلنج
شیر گیوتینی فلنجی-اسلیودار