شیر خودکار دیسکی دابل فلنج
شیر خودکار دیسکی لاگ
شیر خودکار دیسکی ویفری