همچنین با توجه به امکانات موجود و تجربه پرسنل امکان نصب ادوات جانبی مانند عملگرها و … بروی شیرهای تامینی و تولیدی وجود داشته و نیز امکان انجام تغییرات خاصی و اصلاحات خاص بروی شیرها جهت مناسب نمودن آنها برای خطوط لوله و طراحی های خاص ممکن می باشد