دانلود استاندارد

استاندارد API-603

استاندارد API-603

استاندارد API(American Petroleum Institute) انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است. این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و ……

ادامه مطلب

استاندارد API-602

استاندارد API-602

استاندارد API(American Petroleum Institute) انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است. این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و ……

ادامه مطلب

استاندارد API-600

استاندارد API-600

استاندارد API(American Petroleum Institute) انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است. این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و ……

ادامه مطلب

استاندارد API-599

استاندارد API-599

استاندارد API(American Petroleum Institute) انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است. این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و ……

ادامه مطلب

استاندارد API-598

استاندارد API-598

استاندارد API(American Petroleum Institute) انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است. این انجمن هر ساله با انتشار کتاب ها، مقالات، گزارشات فنی، استاندارد های فنی، نرم افزار ها، کاتالوگ ها و ……

ادامه مطلب

استاندارد API-594

استاندارد API-594

دانلود استاندارد API
انجمن نفت آمریکا از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان پرداخته و با تهیه و نگارش این استاندارد ها لطف بزرگی به این حوزه از صنعت کرده است …

ادامه مطلب